گالری عکسسد اصلي:‌

ظرفيت مخزن 150,000,000 مترمکعب و از نوع RCC مي باشد

داراي ارتفاع ماكزيمم 56متر بصورت مركب با سد خاكريزي شده در ساحل چپ، طول تاج 800متر و حجم بتن 700,000مترمکعب و حجم خاكريزي 950,000مترمکعب مي باشد.

سيستم انحراف: كالورت2 رشته اي 3.7×4.3 به طول 85متر

پيش فراز بند: Over Topable (عقب تر از بدنه سد)

فراز بند: بخشي از بدنه سد اصلي خواهد شد

سرريز و حوضچه آرامش:‌بدون دريچه به طول 210متر و عرض 38متر با ظرفيت تخليه : 6000متر‌مکعب بر‌ثانیه

نوع حوضچه: تيپ 3ـUSBR

سد خاكي: هسته رسي و پوسته سنگريزه اي

نوع دايك: خاكي با ژئوممبرين

طول تاج:‌300متر، عرض تاج 4متر، ارتفاع ماكزيمم 20متر

مشخصات قرارداد: مبلغ اولیه: 350,000,000 یوان

مدت اولیه پیمان: 48 ماه

نوع قرارداد: اجرا و سرمایه گذاری (CF)

شریک سرمایه گذاری: شرکت چینی CAMC

Boland Payeh Co. © 2007 Designed By PishroSoft.ir